SOLICITUDE

Non puidemos validar a súa subscripción.
Solicitude enviada con éxito!

SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO PROGRAMA RETORNA CUALIFICA EMPREGO

Mediante este formulario, poderá solicitar a adhesión ao Programa Retorna Cualifica Emprego.

(Os campos con asterisco son obrigatorios)

DATOS DA EMPRESA / ENTIDADE

DATOS DA PERSOA QUE REALIZA A SOLICITUDE

Infórmase que os datos de carácter persoal serán incorporados nun ficheiro automatizado, sendo tratados de forma totalmente confidencial e unicamente poderán ser usados para o estrito cumprimento das funcións derivadas da acción indicada. A finalidade coa que se recollen estes datos é a xestión dos datos persoais vinculados ás persoas de contacto que representan ás empresas/entidades que realizan a solicitude de adhesión. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou no lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos