Guía para a prevención e tratamento do acoso sexual e do acoso por razón de sexo nas PEMES.

A pesar dos avances substanciais que tiveron lugar nos últimos anos na consecución da igualdade real de mulleres e homes en Galicia, aínda se seguen producindo situacións de desvantaxe das mulleres respecto dos homes no acceso e permanencia no mercado de traballo.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade