Reskilling dixital: como e por que actualizar o noso equipo para adaptarse ás esixencias do mercado actual

Compartir

En que consiste o reskilling dixital?

En actualizar as capacidades dos recursos humanos para que desenvolvan as súas tarefas eficientemente na contorna dixital. O dinamismo da contorna é máximo neste ámbito; así que o reskilling dixital require atención continua.

Por que?

Comporta beneficios tanto a profesionais -poñeraos nunha posición vantaxosa fronte a persoas con outros perfís que compitan polo mesmo posto- como a empresas -que obterán un impacto positivo nas súas contas.

A demanda crece no ámbito dixital e a competencia xa está aí. Para ter éxito é necesaria a transformación dixital do equipo. A COVID-19 acelerou este proceso: é necesario ter equipos flexibles, que se adapten rapidamente aos cambios e que queiran aprender. (Deloitte, 2021)

Mellora a produtividade da empresa.

Permite que o talento das persoas evolucione na dirección que necesita a empresa.

Mellora a xeración de negocio para a empresa. A tecnoloxía dixital ábrenos a porta a novos modelos de negocio baseados na abundancia.

As empresas que non contemplen plans de formación para o seu cadro de persoal non van ser o suficientemente competitivas.

Como?

1. O cambio organizativo que require a contorna dixital ten que partir da alta dirección.
2. Co apoio da alta dirección será preciso:

2.1 Analizar as necesidades de transformación dixital.
2.2 Identificar as competencias necesarias.
2.3 Obter unha listaxe detallada de novos coñecementos, habilidades ou competencias dixitais clave (soft e hard skills) en cada un dos postos da empresa. A COVID-19 acelerou competencias dixitais como a comunicación e a interacción a través de ferramentas dixitais. As competencias dixitais claves teñen impacto nos catro eixos da transformación dixital: produtos e servizos; cambio cultural; relación coa clientela e modelos de negocio. A Comisión Europea (2020) identifica un total de 21 competencias dixitais.

3. O seguinte paso será a avaliación da necesidade de novos postos de traballo. (Human Smart Working). Para iso:

  • Haberá que analizar ás persoas e os seus coñecementos actuais, utilizando probas obxectivas e valoracións múltiples (de cada supervisor). Para iso, empresas e institucións desenvolveron ferramentas de medición de Competencias Dixitais baseadas na estrutura do marco europeo, DIGCOMP (Comisión Europea 2020).
  • Será necesario deseñar e implantar plans de formación e acompañamento de empregados/as. Preferentemente cursos prácticos, curtos e con certificado, empezando por contidos xenéricos e avanzando cara ao específico, desde a soft á hard skill.

Ser dixitalmente competente non é utilizar moitas ferramentas tecnolóxicas, senón facer un uso eficiente delas.

 
Picture of Marisa del Río
Marisa del Río

Coordinadora do Máster Dixital da USC

Picture of José Ramón Porto
José Ramón Porto

Coordinadora do Máster Dixital da USC